Tobis/sandål

Ammodytes marinus, Ammodytes dobius, Hyperoplus lanceolatus

  • ingen aktuel vurdering
   Vildfanget

  Biologi

  Der er over 30 arter af sandål, og de bliver typisk 15-20 cm lange. Det er en bundfisk, der foretrækker forholdsvis grov sandbund. Kysttobis graver sig ned på lavt vand om natten og opholder sig i stimer i frit vand om dagen. De overvintrer i sedimenter gennem mange måneder.

  Tobis lever af plankton, fisk, larver og en bred vifte af krebsdyr – især vandlopper. Hos de voksne fisk er vandlopper den vigtigste føde, men også tanglopper, børsteorm, småfisk samt fiskeæg og fiskelarver indgår i deres føde. Sandål er selv en vigtig del af fødegrundlaget for mange større fiskearter, som torsk og kuller og for fuglerne – eksempelvis søpapagøjene.

  Udbredelse

  De mere end 30 arter af sandål lever i kolde og tempererede områder i Atlanterhavet, Stillehavet og det Indiske Ocean. Kysttobis og den store plettede tobiskonge lever på Nord- og Østersøkysten og er udbredt næsten overalt i de danske farvande på nær de dybe dele af Nordsøen og Skagerrak, og de er i det store hele yderst almindelige. Havtobisen er meget talrig i Nordsøen, hvor de vigtigste bestande findes på Doggerbanke, på banker ud for Skotland samt på Store og Lille Fiskerbanke og er således stort set fraværende i Østersøen, Bælterne og Kattegat.

  Fiskeriet

  Tobisen svømmer kun frit omkring i sommerperioden, og derfor foregår tobisfiskeriet fra maj til juli, hvor den fanges som industrifisk til produktion af fiskemel og fiskeolie. Danske industrifiskere står for 90 % af tobisfiskeriet i Europa. Det storstilede industrifiskeri har været knyttet til et fald i avl hos en række fuglearter, der også har konsekvenser for en række fisk og havpattedyr. Man har i en årrække forvaltet havtobisen i forskellige underområder netop for at sikre, at de enkelte områder ikke bliver overfisket.

  Tobis fiskes også af danske kystfiskere og fanges med passive fiskeredskaber, som har en lav påvirkning på havbunden og er meget selektiv. Kystfiskere driver oftest dagsfiskeri, hvilket resulterer i friskere fisk. Den plettede tobiskonge er ikke omfattet af hverken mindstemål eller fredningstid.