Ørred

Salmo trutta spp.

  • Europa
   Akvakultur: Havbrug
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Østersø (IIIb, c, d)
   Pelagisk langline, bundsat garn
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Østersø (IIIb,C, d)
   Pelagisk garn

  Biologi

  Ørred er en fiskeart i lakseslægten og der findes i Danmark i tre underarter, som er bækørred, søørred og havørred. Ørreden fødes i ferskvand og vokser op der. Hvis den vælger at forblive i vandløbet, bliver den til en bækørred. Hvis den vandrer til en sø, bliver den til en søørred. Men langt de fleste vælger at svømme ud i havet, og bliver til en havørred. De har karakteristiske prikker langs siderne. Den kan veje mere end 20 kilo og er en rovfisk, som også kan spise sine artsfæller. Yngel og småørreder spiser krebsdyr, insektlarver, bløddyr og småfisk.

  Fiskeriet

  Ofte er der ingen betandsopgørelser for havørred, nogle bestande er i dårlig stand, hovedsageligt som følge af ødelæggelse af levestederne, dårlige leveforhold i vandløbene og overfiskeri. Dyrene bliver normalt fanget, før de når seksuel modenhed. Op til tre fjerdedele af de samlede fangster kommer fra fritidsfiskeri. Man ved meget lidt om Bækørredbestande, men øddelæægelse af deres levesteder og dårlig vandforhold og dårlig vandkvalitet truer bestandene. Garnfiskeri har høje befangster og påvirker marsvinbestande i Østersøen. Forvaltningen er ikke tilstrækkelig, og flere bestande er på den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCNs rødliste opført som kritisk truet.

  Akvakultur

  Der findes fleres eksempler på økologisk opdræt af ørred, som er at foretrække. Problemet med konventionelle dambrug er, at spildevandet kan indholde store mængder af næringsstoffer. Spildevandet bliver renset gennem nedsivning i omkringliggende vådområder, men udledningen af næringsstoffer kan være for høje, hvilket påvirker økosytemerne negativt. Produktionen af et kilo ørred kræver omkring 1,8 kilo vildtfisk i form af fiskemel og fiskeolie. Fangsten af foderfisk påvirker vildfiskebestande negativt, og foderfiskene stammer oftest ikke fra bæredygtige kilder.