Hummer

Homarus gammarus, Homarus americanus

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Skagerrak & Kattegat (IIIa), Nordsøen (IV): Skotland, England, Sverige
   Tejner
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Norge
   Tejner
  • Nordvestlige Atlanterhav FAO 21: Canada og USA
   Tejner

  Biologi

  Den europæiske hummer lever i danske farvande undtagen i Østersøen, hvor vandets saltindhold er for lavt. Hummere på det danske marked kommer fra europæiske og nordamerikanske fiskerier og udgøres af to beslægtede arter. Begge arter lever i områder med stenbund, klippe eller hård mudder og trives fra tæt ved kysten og ned til mere end 50 m. Hummere er blandt de største decapoder (hvirvelløse dyr med 10 ben) og kan måle op til 60 cm (rygskjoldslængde) og veje 6 kg.

  Udbredelse

  Den europæiske hummer findes i hele den nordøstlige del Atlanterhavet fra Norge til Marokko, inklusive Middelhavet og Sortehavet, men mangler i Østersøen. Amerikanske hummere lever langs den nordamerikanske østkyst (både Canada og USA). Der er usikkerhed om, hvor store bestandene af europæisk hummer er. Fiskeriet foregår i nogle områder mere intensivt end hvad den videnskabelige rådgivning anbefaler.

  Fiskeriet

  Bestanden af hummer i Canada og USA er robust, og fiskeriet med tejner er meget selektivt. Det amerikanske fiskeri påvirker negativ den kritisk truede ‘Northern Right Whale’-bestand og andre særlig sårbare arter. I det canadiske fiskeri er der lavet foranstaltninger for at undgå bifangst af fugle og havpattedyr. Det canadiske fiskeriet forvaltes med maksimale fangstmængder, fiskerilukninger i visse perioder, mindstemål og andre foranstaltninger. Fiskeriet efter den europæiske hummer foregår i nogle områder mere intensivt, og man har også indført mindstemål-grænser. Men bestandene viser ingen tegn på genopretning og disse forvaltningsforanstaltningerne er utilstrækkelige for at beskytte denne art.
  Denne art fiskes af danske kystfiskere og fanges med passive fiskeredskaber, som har en lav påvirkning af havbunden og er meget selektiv. Ligeledes driver kystfiskere oftest dagsfiskeri, hvilket betyder lokalt fanget og friskere fisk.